Walentynkowy konkurs literacki

Zapraszamy do udziału w walentynkowym konkursie literackim
Data publikacji:

REGULAMIN WALENTYNKOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem walentynkowego konkursu literackiego jest Dyskusyjny Klub Książki  działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów.
2. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Konkurs trwa od 14.02.2023r. do 17.02.2021r.

II. CELE KONKURSU

1. Promocja książki i czytelnictwa.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty konkursowej zawierającej zadania do rozwiązania na podstawie literatury i filmu.
4. Każdy uczestnik może wypełnić jedną kartę konkursową.
5. Osoby biorące udział w konkursie przyjmują warunki niniejszego regulaminu i tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu m. in. na stronie www.bibliotekawgarbowie.pl.

IV ZASADY KONKURSU

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Przyjść do biblioteki
2. Podpisać klauzulę RODO
3. Rozwiązać trzy zadania konkursowe (na podstawie literatury i filmu)
4. Wypełnić kartę konkursową
5. Wrzucić do skrzynki walentynkowej

V KOMISJA KONKURSOWA

Organizator konkursu powoła Komisję konkursową, która wylosuje trzy prawidłowo rozwiązane i wypełnione karty konkursowe.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy.
2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika za naruszenie przez niego zasad niniejszego regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Walentynkowego Konkursu Literackiego Informujemy

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji w/w Konkursu, opublikowanie nazwisk uczestników konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO).
4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


© Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie. Realizacja: it44.pl
Powrót do góry