Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie

Lublin, dnia 8 października 2021r.
Poz. 4154
Uchwała nr XXIII/123/21
Rady Gminy Garbów

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991. r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje:

 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
 2. Tracą moc uchwały: Nr XXIV/11210/98 Rady Gminy Garbów z dnia 28 marca 1998 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie, Nr XX/118/2000 Rady Gminy Garbów z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie, Nr XXIV/146/05 Rady Gminy Garbów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 229, poz. 3633) i Nr XXV/151/05 Rady Gminy Garbów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/146/05 Rady Gminy Garbów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 229, poz. 3634).
 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbów.
 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury
 2. Biblioteka działa na podstawie:
  • Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
  • Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.);
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);
  • Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);
  • niniejszego Statutu

Paragraf 2

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Garbów, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora
 3. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom
 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Garbów.
 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej dla powiatu
 6. Biblioteka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Paragraf 3

 1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie jest miejscowość Garbów
 2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Garbów
 3. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie wchodzą:
  • Filia Biblioteczna w Bogucinie
  • Filia Biblioteczna w Piotrowicach Wielkich
  • Filia Biblioteczna w Przybysławicach
 4. Zakres działalności filii jest zgodny z zakresem działania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie
 5. Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby
 6. Biblioteka może używać nazwy skróconej „GBP w Garbowie”
 7. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej w brzmieniu:

  • „Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów, Tel. 81 50 18 059, NIP 7132607151, Regon 432248211″
  • „Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, Filia Biblioteczna w Piotrowicach Wielkich 21-080 Garbów”
  • „Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, Filia Biblioteczna w Bogucinie 21-080 Garbów”
  • „Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, Filia Biblioteczna w Przybysławicach 21-080 Garbów”
  • „Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie Nr inw. …”
  • „Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie Filia w Bogucinie Nr inw.”
  • „Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie Filia w Piotrowicach Wielkich Nr inw.
  • „Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie Filia w Przybysławicach Nr inw…”

Rozdział 2 – Cele i zadania biblioteki

Paragraf 4

 1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
 2. Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie swego działania, zapewnia obsługę biblioteczną, służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz uczestniczy w rozwoju kultury.
 3. Celem Biblioteki jest także pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości, upowszechnianie oraz promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz upowszechnianie czytelnictwa w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Paragraf 5

 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
  • obsługa użytkowników przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych w tym elektronicznego katalogu zbiorów
  • popularyzacja książek i czytelnictwa na terenie swojej działalności w tym udzielanie doradztwa czytelniczego oraz organizowanie spotkań dyskusyjnych o książce
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym
  • organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym seniorów
  • organizowanie różnych form edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, edukacja kulturalna środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także działalność służąca aktywizacji kulturalnej osób starszych
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu
  • tworzenie warunków dla podtrzymania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji
  • prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej, koordynacja działalności kulturalnej w gminie, a także wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców
  • sprawowanie nadzoru nad filiami, oraz udzielanie ich personelowi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego
  • współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Lublinie, Miejską Biblioteką publiczną w Lublinie oraz bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy Garbów
  • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, a także upowszechnianie dostępu do technologii informacyjnych, w tym prowadzenie spotkań i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a także doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
 2. Biblioteka może podejmować inne zadania niż wymienione w ust. 1, o charakterze szeroko rozumianych działań kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych, wynikających z potrzeb oraz oczekiwań jej użytkowników i społeczności lokalnej w tym organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, zajęć rozrywkowo-rekreacyjnych, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży
 3. Biblioteka prowadzi współpracę z innymi instytucjami kultury, podmiotami publicznymi, kołami gospodyń wiejskich, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi i społecznymi a także z innymi osobami prawnymi i fizycznymi przede wszystkim w zakresie upowszechniania kultury, czytelnictwa głównie z terenu gminy, a także kraju i z zagranicy
 4. Biblioteka może korzystać z usług świadczonych przez wolontariuszy

Rozdział 3 – Zarządzanie i organizacja

Paragraf 6

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Garbów w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Paragraf 7

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi oraz w miarę potrzeb specjalistów innych zawodów związanych z jej działalnością
 2. Dyrektor Biblioteki zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki oraz wykonuje w stosunku do nich inne czynności z zakresu prawa pracy

Paragraf 8

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do zajmowanego stanowiska oraz pełnionych funkcji

Paragraf 9

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Paragraf 10

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół, towarzystwa, kluby i zespoły oraz inne organizacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Rozdział 4 – Gospodarska finansowa

Paragraf 11

 1. Biblioteka prowadzi swoją gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz planu finansowego z uwzględnieniem dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora
 2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną przez Organizatora i nabytą częścią mienia komunalnego

Paragraf 12

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Paragraf 13

 1. Biblioteka finansuje swoją działalność z przychodów z:
  • dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora ustalonej przez Radę Gminy Garbów
  • najmu i dzierżawy składników mienia
  • dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych
  • innych źródeł
 2. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 3
 3. Biblioteka może pobierać opłaty za:
  • usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, a także za wypożyczenia materiałów audiowizualnych jednakże wysokość tych opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi
  • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
  • za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych
  • opłaty za uczestnictwo w organizowanych działaniach
 4. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora

Rozdział 5 – Postanowienia końcowe

Paragraf 14

Wszelkie zmiany niniejszego statutu odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego nadania.

Załączniki


© Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie. Realizacja: it44.pl
Powrót do góry