Regulamin wprowadzania monitoringu

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie z dnia 28 września 2021 roku

W sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713 ) oraz art. 22 ustęp 2 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.)zarządzam co następuje:

 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie

Paragraf 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych.
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, zwana dalej Biblioteką.

Paragraf 2

Celem instalacji monitoringu jest:

 • zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
 • ochrona mienia Biblioteki
 • zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę

Paragraf 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie
 2. Kamery monitoringu znajdują się: w budynku — cztery kamery z widokiem na: wejście do budynku, korytarze, klatkę schodową oraz wejście i pomieszczenia biblioteki
 3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważniony jest Dyrektor

Paragraf 4

 1. Monitoring przysługuje całodobowo
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Biblioteka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 1 miesiąca (maksymalnie do 3 miesięcy) od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Paragraf 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.
 2. Na tablicy ogłoszeń na stronie www zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie Biblioteki, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Biblioteki lub w przypadku jego nieobecności przez pracownika upoważnionego przez dyrektora w drodze jednorazowej dyspozycji, zgodnie z potrzebą.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Biblioteki z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest x

Paragraf 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP Biblioteki

Paragraf 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia przez Dyrektora Biblioteki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pubi. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, z siedzibą: ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21 — 080 Garbów, e-mail: gbp.garbow@gmail.com, tel.: 81 501 80 69, reprezentowana przez Dyrektora
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych(dane kontaktowe: adres email : inspektor@cbi24.pl ).
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Biblioteki oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Biblioteki oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

  Załączniki


  © Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie. Realizacja: it44.pl
  Powrót do góry