Konkurs „Nasze lokalne dziedzictwo”

Plakat Konkursu „Nasze lokalne dziedzictwo" organizowanego przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”.
Data publikacji:

Szczegóły w Regulaminie 🙂

REGULAMIN
Konkursu „Nasze lokalne dziedzictwo’
1
I. Organizator.
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”.
II. Cele konkursu.

 1. Promowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”
  2 Propagowanie postaw prospołecznych oraz zaangażowania w sprawy środowiska lokalnego.
 2. Integracja środowiska lokalnego.
  III. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  Część I
  W konkursie mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, to jest w gminach: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.
  Kategorie:
 • młodzież- osoby w wieku od 14 do 18 roku życia
 • osoby dorosłe.
 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotowanie pracy dotyczącej jednego lub kilku elementów dziedzictwa kulturowego (materialnego lub niematerialnego) obszaru LGD w jednej z trzech kategorii:
  a) praca pisemna (np. artykuł, wiersz, opowiadanie)
   maksymalna liczba stron- 2,
   czcionka Times New Roman, rozmiar 11,
   odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
   margines dolny, górny oraz boczny 2,5 cm (normalny).
  b) zdjęcie
   maksymalna liczba zdjęć jednego autora- 3,
   Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
   Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.
   Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
   Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
   Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
   Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
  c) film
   krótka forma filmowa (do 5 minut) związana z dziedzictwem kulturowym obszaru LGD
   Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół ,
   Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film,
   Film należy przygotować w formacie umożliwiającym publikację w serwisie YouTube.
  Preferowany format obrazu 16:9, orientacja pozioma. Format pliku zgodny z
  obowiązującymi standardami (.MOV .MPEG4 .MP4 .AVI .WMV .MPEGPS .FLV .3GPP)
   Twórcy filmu mogą wykorzystać i łączyć różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż, teledysk, animacja, techniki łączone).
   Film można wykonać dowolną techniką przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, kamera, oprogramowanie do animacji itp.
   Jeżeli na filmach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
 2. W konkursie mogą wziąć udział indywidualni uczestnicy lub zespoły/grupy przygotowujące pracę na temat elementu/elementów dziedzictwa kulturowego.
 3. Prace w ramach konkursu będzie można przesyłać bezpośrednio do Biura LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin za pośrednictwem Gminnych Bibliotek Publicznych i ich Filii, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie (e-mail: biuro@krainawokollublina.pl) w terminie 18.01-29.02.2024r.
 4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko te prace, które dotyczyły będą elementów dziedzictwa obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” oraz nie były dotychczas nigdzie publikowane.
  Część II
  Skierowana jest do Gminnych Bibliotek Publicznych oraz ich Filii z obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, to jest z gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.
 5. Uczestnicy konkursu mają za zadanie:
  a) promować konkursy wymienione w części I wśród czytelników oraz całej społeczności lokalnej,
  b) umożliwić złożenie w Bibliotece a następnie przesłać prace konkursowe z obszaru objętego ich działalnością do Biura LGD „Kraina wokół Lublina” w terminie trwania konkursu.
  IV. Jury:
  Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
  V. Kryteria oceny:
  Przy ocenie prac złożonych w ramach części I konkursu jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:
 6. Kreatywność uczestników w przygotowaniu pracy
 7. Sposób zaprezentowania wybranego elementu dziedzictwa obszaru LGD.
 8. Zawartość merytoryczna prezentacji.
 9. Unikatowość elementu dziedzictwa, rozpoznawalność przez szerokie grono odbiorców (wyżej punktowane będą te elementy dziedzictwa kulturowego, które nie są powszechnie znane).
  W części II konkursu jury będzie brało pod uwagę liczbę prac złożonych za pośrednictwem każdej z bibliotek i ich filii, .które zgłosiły się do konkursu.
  VI. Rozstrzygnięcie konkursu
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.03.2024r. roku podczas konferencji podsumowującej projekt.
 11. Zwycięzcy każdej kategorii (praca pisemna, zdjęcie, film) z konkursów opisanych w części I otrzymają nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych młodzież oraz osoby dorosłe. Biblioteki i ich Filie, za pośrednictwem których zostanie złożona największa liczba prac zostaną uhonorowane nagrodami za I, II oraz III miejsce.
 12. Organizator Konkursu może na wniosek Jury przyznać uczestnikom wyróżnienia.
 13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD „Kraina wokół Lublina” www.krainawokolllublina.pl.
 14. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia jest ostateczna i nie
  przysługuje od niej odwołanie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 16. Organizator ma prawo do bezpłatnego wykorzystania materiałów fotograficznych a także do ich zmieszczenia na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl bez ponownego zapytania o zgodę.
 17. W imieniu organizatora prawidłowy przebieg konkursu nadzoruje Biuro LGD „Kraina wokół
  Lublina” ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin , tel. 81 532 30 65, 81 534 45 28, e-mail:
  biuro@krainawokollublina.pl


© Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie. Realizacja: it44.pl
Powrót do góry